WORLD: The Taliban seizes power while taking names

Aug 16, 2021